Ministria për Komunitete dhe Kthim

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria për Komunitete dhe Kthim duke përdorur këtë faqe.