Ministria e Drejtësisë

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Drejtësisë duke përdorur këtë faqe.