Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal duke përdorur këtë faqe.